Info

Arthur's Westernstore

Heuvel 18  5476KG

Vorstenbosch, Netherlands

Tel. Arthur +31(0)651269094  

Tel.Anoeska +31(0)650204701

Tel.Store +31(0) 413-353395   

info@westernstore.nl

 

Rabobank Bernheze

Arthur' Western B.V

Accountnr. 15.52.96.310

Ibannr: NL36Rabo0155296310 

Bic: RABONL2U  

Vat/Btw nr: NL807671794B01   

KVK nr: 17111810

 

General sales agreements

Algemene verkoop en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Arthur's Western B.V. Gevestigd te 5476 KG Vorstenbosch, Heuvel 18.
Ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel en de fabrieken van Oost-Brabant onder nr. 16065080
Arthur's Western B.V bezit alle rechten en het copywright van westernstore.nl en westernstore.eu, dit houdt in dat het verboden is om onderdelen van de site ,fotomateriaal ,en productinformatie te gebruiken voor iedere vorm van publicatie.
 
Artikel 1. Algemeen
 
 • Leveringen binnen Nederland mits op voorraad geschieden binnen 5 werkdagen buiten Nederland binnen 5 tot 21 werkdagen.
 • Betalingen zijn mogelijk doormiddel van rembours levering of doormiddel van credit-card of op rekening.
 • Leveringen die betaald worden via credit-card worden pas verwerkt na betaling/betalings bevestiging.
 • Orders worden eerst bevestigd voor verwerking.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.
 • Van het in deze voorwaarde bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgewerkt in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Arthur's western B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door Arthur's Western B.V. ingeschakelde tussenpersonen en anderen derde.
 • De door u aan Arthur's western bv. en Western store .nl toevertrouwde gegevens  worden door ons zeer beschermd en alleen gebruikt  en aan derden verleend om ervoor te zorgdragen dat de levering van de door uw bestelde artikelen in goede orde geschiedt .
 
Artikel 2. aanbiedingen/overeenkomsten.
 
 • Alle aanbiedingen van Arthur's western B.V. zijn vrijblijvend en Arthur's western B.V. behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van u bestelling door Arthur's western B.V. Arthur's western B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Arthur's western B.V. dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3 prijzen en betalingen
 
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief de wettelijke BTW en exclusief handeling- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Indien u met enige betalingen in gebrek bent, is Arthur's western B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden binnen tien (10) na de mededeling van de prijsverhoging door Arthur's western B.V.
 
Artikel 4 Levering
 
 • Indien de leveringen plaats vinden op rekening dienen de facturen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensaties.
 • Bij de overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q opdrachtgever.
 • In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% gelijk aan de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van afnemer c.q. opdrachtgever door overlegging van bescheiden te worden aangetoond.
 • Indien achteraf een langere krediettermijn dan 14 dagen na factuurdatum word toegekend of of dat deze ten onrechte worden genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning is vereist van elke maand of gedeelte van een maand van de kredietgeving een rente gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand dienen te worden vergoed.
 • De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat in gebrekestelling heeft plaatsgevonden.
Van de betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben over het betaalde bedrag.
Word op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen, als juist zal hebben te erkennen. Iedere betaling word geacht te strekken ter voldoening van de oudste vordering.
Wij zijn steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verekennen met door ons uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betalingen jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten of deze voor zover niet uitgevoerd te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 
Artikel 7. reclames en aansprakelijkheid
 
 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is dient u Arthur's western B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in iedergeval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Arthur's western B.V. de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de fractuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Arthur's western B.V. is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van producten of misbruik van producten aangekocht bij Arthur's western B.V .
 • Arthur's western B.V.is niet aansprakelijk voor producten die maat gebonden zijn vanwege het feit dat mens en dier levende wezens zijn en veranderlijk in bouw en omvang.
 
Artikel 8. bestelling/communicatie
 
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Arthur's western B.V. dan wel tussen Arthur's western B.V. en derden, voor zover betrekkingen hebbend op de relatie tussen u en Arthur's western B.V., is Arthur's western B.V. niet aansprakelijk, tenzij een voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Arthur's western B.V.
 
Artikel 9. overmacht
 
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arthur's western B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door te schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arthur's western B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Arthur's western B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. diversen
 
 • Indien u aan Arthur's western B.V. schriftelijke opgave doet van een adres is Arthur's western B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Arthur's western B.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden verzonden.
 • Wanneer door Arthur's western B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Arthur's western B.V. deze voorwaarden soepel toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Arthur's western B.V. in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallenen zal deze worden vervangen door een door Arthur's western B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • Arthur's western B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het gebied waar Arthur's western B.V. is gevestigd.
Opgesteld te Vorstenbosch op 15 Juli 2004.
Arthur's western B.V.
A.J. van Osch Directeur:
Op alle leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s'-Gravenhage